KOKPIT

Aktualności

Ogłoszenie o pracę – stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY – Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – ul. Lubelska 12

Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

Stanowisko: główny księgowy

Wymiar czasu pracy – 1 etat 

Zatrudnienie od  14.06.2024 – umowa na czas określony z możliwością przedłużenia
Wynagrodzenie brutto: od 
7000 zł

Podstawowe obowiązki:

– prowadzenie rachunkowości jednostki

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym     instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych

– sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące wykonywanie korekt

– sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji
   o realizacji planu finansowego

– sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej przez organizatora dotacji

– przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków

– sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej

– opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury

– nadzorowanie naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowego ich przekazywania

– nadzorowanie sprawozdań do ZUS, US i GUS

– nadzorowanie i realizacja rozliczeń podatku VAT oraz terminowe przekazywanie deklaracji drogą elektroniczną

– nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej

– należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych

– wnioskowanie o nagrody, kary i awanse podległych pracowników

Wymagania:

– obywatelstwo polskie

– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– wykształcenie wyższe kierunkowe – ekonomia, finanse i rachunkowość

– min. 3 – letnie doświadczenie w księgowości

– znajomość przepisów prawnych: ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o finansach  publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, MS Word)

– znajomość programów finansowo-księgowych Symfonia i znajomość programu Płatnik (warunek konieczny)

– umiejętność analitycznego myślenia

– poczucie odpowiedzialności za własne decyzje

– komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy: świadectwa pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 4. Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy
 5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  oraz korzysta z pełni praw publicznych
 7. Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Załącznik nr 5 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 9. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna
 10. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych
  niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:


1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – GŁÓWNY KSIĘGOWY – KOKPIT” w terminie do 12.06.2024 r.   lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: dyrektor@kokpit.com.pl

2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel.: 81 8810040

4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert prac.

Załączniki poniżej

podziel się w mediach
Skip to content