ZESPOŁ ZAMKOWY

Dla Zwiedzających

Regulamin udostępniania zespołu zamkowego w Kazimierzu Dolnym

Regulamin określa zasady zwiedzania, korzystania z ekspozycji, udostępniania i zachowania bezpieczeństwa w Zespole Zamkowym w Kazimierzu Dolnym.

 1. Zespół Zamkowy można zwiedzać  indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się w obecności pracowników Zespołu Zamkowego – opiekunów ekspozycji.
 2. Zespół Zamkowy jest dostępny dla zwiedzających (zgodnie z godzinami otwarcia) po przednim wykupieniu biletu wstępu w kasie, a dla osób upoważnionych i uprawnionych – za pobraniem biletu bezpłatnego.
 3. Wstęp bezpłatny do Zespołu Zamkowego przysługuje za okazaniem legitymacji lub dokumentu:
  – dzieciom do lat 7 (wejścia indywidualne)
  – przewodnikom z uprawnieniami na tzw. trójkąt turystyczny
  – każdej osobie w dniu jej urodzin.
 4. Z opłat obowiązujących w Zespole Zamkowym w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor KOKPiT – pełniący funkcje dyrektora Zespołu Zamkowego.
 5. W trosce o bezpieczeństwo ekspozycji i utrzymanie porządku wprowadza się następujące zasady i ograniczenia:
 1. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję (do jednej sali) nie może liczyć więcej niż 20 osób.
 2. Zabrania się wstępu do Zespołu Zamkowego i na ekspozycje osobom w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ekspozycji, zakłóca porządek zwiedzenia przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.
 3. Na terenie ekspozycji nie wolno spożywać żywności, lodów i napojów oraz palić tytoniu i pić alkoholu.
 4. Na teren obiektów zabytkowych (zamku i wieży strażniczej) zabrania się wprowadzania zwierząt.
 5. Nie należy dotykać eksponatów oraz siadać na meblach.
 6. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi zespołu zamkowego (opiekunów ekspozycji).
 7. Ostatnie wejście na teren zespołu zamkowego i na ekspozycje jest możliwe najpóźniej na kwadrans przed zamknięciem.
 8. Osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad małymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi i odpowiadają za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 9. Na terenie Zespołu Zamkowego należy zachować względną ciszę, czystość i porządek.
 10. Podczas przebywania w wieży strażniczej (baszcie) należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i uwag pracownika – opiekuna ekspozycji.
 11. Pierwszeństwo wejścia na wieżę strażniczą (basztę) mają grupy zorganizowane, które dokonały rezerwacji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 12. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 20 uczestników.
 13. Dzieci i młodzież do 17 lat mogą wejść na wieżę strażnicza (basztę) wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 14. Zwiedzający wieżę strażniczą (i cały Zespół Zamkowy) powinni posiadać odpowiednie, wygodne obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
 15. Osoby przemieszczające się w wieży strażniczej (baszcie) po drewnianej klatce schodowej powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop.
 16. Zabrania się:
 17. a) wychylania i wspinania się na barierki tarasu widokowego,
 18. b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
 19. c) umieszczania napisów na ścianach,
 20. d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 21. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
 22. Na terenie Zespołu Zamkowego zabrania się:
 23. wjazdu autami prywatnymi i innymi pojazdami jedno i dwuśladowymi (obowiązuje zakaz wjazdu poza pojazdami uprawnionymi), z wyłączeniem rowerów,
 24. Teren administrowany przez KOKPiT obejmuje również teren podgrodzia (obszar wzgórza pomiędzy zamkiem i wieżą strażniczą i teren wokół obu obiektów) dostępne dla odwiedzających bezpłatnie.
 25. Na terenie wzgórza zamkowego nie wolno spożywać alkoholu i środków odurzających. Osoby, które naruszają postanowienia Regulaminu w tym zakresie, mogą być wyproszone lub przymusowo wyprowadzone przez policję.
 26. W stosunku do osób, które przebywając na terenie zespołu zamkowego naruszają spokój lub porządek publiczny w tym w szczególności poprzez spożywanie alkoholu lub dewastację, będą wszczynane postępowania mające na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, zgodnie z przepisami prawa wykroczeń lub prawa karnego.
 27. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
Skip to content