Biblioteka Publiczna

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki -  Biblioteki Publicznej  w Kazimierzu Dolnym

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki – Biblioteki Publicznej, zwanej dalej Biblioteką.

 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających ze zbiorów
 3.  

§ 2

 1. Każdy użytkownik Biblioteki powinien zapoznać się z treścią regulaminu i stosować jego postanowienia.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu użytkownik składa na karcie zapisu.
II. PRAWO DO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 3

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych
  w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  – okazać dowód tożsamości;
  – wypełnić i podpisać kartę zapisu;

  Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
  – zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu;
  – odpowiedzialnością za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

 5. Podczas zapisu użytkownikowi wydawana jest bezpłatnie kodowana karta czytelnika, która obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki. Uszkodzenie lub zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
 6. W przypadku utraty karty, za wydanie każdej kolejnej, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu jej kosztów. Wysokość opłaty wynosi 5 zł.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób posługujących się jego kartą czytelnika.

§ 4

 1. Dane osobowe Czytelników, gromadzone przez Bibliotekę, są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz.39 z późn. zm.).
 2. Dane wykorzystywane będą do celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
III. PRAWA I OBOWIAZKI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

§ 5

 1. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
  1) wypożyczania zbiorów bibliotecznych oraz korzystania z księgozbioru podręcznego i Internetu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
   2) korzystania z porad i pomocy bibliotekarza w doborze materiałów bibliotecznych;
  3) zgłaszania kierownikowi biblioteki  uwag dotyczących funkcjonowania placówki.ka, miejsca zamieszkania lub pobytu i szkoły.

§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1) przestrzegania zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych;
  2) poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronienia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zagubieniem;
  3) informowania Biblioteki o zmianach dotyczących swoich danych osobowych, a zwłaszcza o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu i szkoły.

§ 7

W wypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik jest zobowiązany:

– odkupić ten sam tytuł lub kupić inny wskazany przez bibliotekarza lub:
– wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionej jednostki inwentarzowej zbioru bibliotecznego lub tej samej klasy wydawnictwa.

§ 8

Wobec Czytelników, którzy nie zwracają, mimo trzech upomnień, wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń przez firmę windykacyjną i na drodze sądowej.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§ 9

 1. Godziny otwarcia Biblioteki: poniedziałek i sobota – 9.00 – 17.00, wtorek – piątek – 8.00 – 17.00.2.
 2. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej agendy na czas określony, ze względu na konieczność remontu, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych powodów.
 3. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
 4.  Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:
  a) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
  b) osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę użytkownikom i pracownikom Biblioteki.
V. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W WYPOŻYCZALNIACH

§ 10

Podstawą korzystania z wypożyczalni jest posiadanie Karty Czytelnika. Wypożyczeń może dokonywać Czytelnik bezpośrednio bądź przez osobę upoważnioną.

§ 11

W wypożyczalniach o wolnym dostępie do półek Czytelnik sam wybiera materiały biblioteczne. Dyżurujący bibliotekarz udziela informacji, pomaga w doborze literatury oraz udziela wskazówek dotyczących korzystania z katalogu zbiorów bibliotecznych.

§ 12

Po wejściu do Biblioteki Czytelnik powinien zgłosić się do bibliotekarza, podać Kartę Czytelnika, zwrócić materiały wcześniej wypożyczone, ewentualnie odebrać pozycje zarezerwowane i/lub zamówione.

§ 13

 1. Wypożyczenia zapisywane są w systemie komputerowym przez powiązanie kodu kreskowego karty czytelnika z kodem kreskowym materiału bibliotecznego – rejestracji dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
 2. Dowodem wypożyczenia lub zwrotu materiału bibliotecznego jest jego zarejestrowanie w systemie komputerowym.

§ 14

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczenia jednorazowo do pięciu dzieł, jednak nie więcej niż 15 na okres 60 dni.
 2. Czytelnik ma obowiązek oddać wypożyczone książki w bibliotece w której dokonał wypożyczenia.
Skip to content