KOKPIT

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: INSTRUKTOR ANIMATOR KULTURY

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR ANIMATOR KULTURY

Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
INSTRUKTOR ANIMATOR KULTURY
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT)– ul. Lubelska 12

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie
3. Wykształcenie: wyższe uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi
4. Preferowane kierunki: studia z zakresu pedagogiki lub animacji kulturalnej
5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność redagowania tekstów
  2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach społecznościowych – wprowadzanie zdjęć
  oraz tekstów
  3. Znajomość języka angielskiego
  4. Gotowość do wykonywania pracy w godzinach wieczornych oraz w soboty i niedziele
  5. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
  6. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Działalność na rzecz wzmacniania kulturalnego wizerunku gminy Kazimierz Dolny – planowanie, koordynacja
  i realizacja imprez i wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw, spotkań autorskich, festynów i innych; prowadzenie
  i obsługa pracowni, sekcji i klubów zainteresowań.
  1. planowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kazimierz Dolny,
  2. prowadzenie działalności warsztatowej z grupami dzieci i młodzieży
  3. planowanie i sporządzanie kalendarium imprez, prowadzenie ewidencji wykonywanych działań (plany pracy,
  ewidencja wpłat za zajęcia warsztatowe, ewidencja korespondencji)
  4. organizowanie imprez, koncertów, wystaw, wykładów,
  5. planowanie, koordynowanie i realizacja konkursów recytatorskich, teatralnych, plastycznych i innych
  6. udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej oraz repertuarowej stowarzyszeniom działającym przy KOKPiT,
      zespołom twórczym, edukacyjnym i innym działającym w środowisku lokalnym,
  7. promocja wydarzeń organizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz współpraca
      z osobami odpowiedzialnymi za reklamę imprez,
  8. edukacja kulturalna,
  9. aktywny udział w kształtowaniu innowacyjnych form pracy KOKPiT


VI. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5 Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 11.03.2022 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: praca@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Załącznik do pobrania: rekrutacja animator 2022

podziel się w mediach
Skip to content