Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa na okres próbny   

I. Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek

II. Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

III. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie
3. Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: turystyka, hotelarstwo, geografia, historia
5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność redagowania tekstów
  2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach społecznościowych – wprowadzanie zdjęć
  oraz tekstów
  3. Gotowość do wykonywania pracy w soboty i niedziele
  4. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
  5. Znajomość języka angielskiego
  6. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Działalność na rzecz wzmacniania turystycznego i kulturalnego wizerunku gminy Kazimierz Dolny – obsługa ruchu turystycznego, poradnictwo i informacja na temat atrakcji turystycznych gminy i regionu – współdziałanie z innymi podmiotami z regionu w celu rozwoju turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy gminy Kazimierz Dolny.
  1. Dystrybucja wydawnictw oraz własnych materiałów promujących walory turystyczne Gminy Kazimierz Dolny
  2. Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji – świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, atrakcji turystycznych, wydarzeń sportowych w Gminie

  3. Promocja wydarzeń organizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi za reklamę imprez,

  4. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez KOKPiT

VI. Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy
o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 18.08.2023 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: praca@kokpit.com.pl.

 1. Zatrudnienie od dnia 01.09.2023 r.
  3. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
  5. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

49 odpowiedzi

Skip to content