KOKPIT

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. kadrowo-płacowych

Ogłoszenie o pracę - stanowisko: specjalista ds. kadrowo-płacowych

Ogłoszenie o pracę na stanowisko:
specjalista ds. kadrowo-płacowych

Miejsce wykonywania pracy:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – ul. Lubelska 12

Nazwa i adres jednostki:
Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Lubelska 12
24-120 Kazimierz Dolny

Stanowisko: specjalista ds. kadrowo-płacowych

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Zatrudnienie od  03.10.2022r.

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny – 3 miesiące

 

Umiejętności:

– znajomość bieżących przepisów dotyczących Prawa Pracy i ubezpieczeń społecznych

– znajomość programu Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik – warunek konieczny

– komunikatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność

– odpowiedzialność za wykonaną pracę

Zakres obowiązków:

– obsługa dokumentacja kadrowo – płacowej

– prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz ewidencji czasu pracy

– sporządzanie grafików czasu pracy

– sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

– obsługa programu kadrowo-placowego Symfonia Kadry i Płace

– realizacja zgłoszeń pracowników i zleceniobiorców do ZUS

– sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R oraz sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń

 

Wymagania:


Wymagane dokumenty:
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 


VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – KOKPIT” w terminie do 16.09.2022 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: praca@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Katarzyna Sobiesiek, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Załącznik 1

podziel się w mediach
Skip to content