Dyrektor
Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki
ogłasza nabór na stanowisko:
SPECJALISTA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością podpisania umowy na czas nieokreślony

 1. Miejsce wykonywania pracy:
  Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki (KOKPiT) – Centrum Informacji Turystycznej ul. Rynek

  II. Nazwa i adres jednostki:
  Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki
  ul. Lubelska 12
  24-120 Kazimierz Dolny

  III. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie
  3. Wykształcenie wyższe preferowane kierunki: turystyka, hotelarstwo, geografia, historia
  5. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Umiejętność redagowania tekstów
  2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach społecznościowych – wprowadzanie zdjęć
  oraz tekstów
  3. Gotowość do wykonywania pracy w soboty i niedziele
  4. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej
  5. Znajomość języka angielskiego
  6. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Działalność na rzecz wzmacniania turystycznego i kulturalnego wizerunku gminy Kazimierz Dolny – obsługa ruchu turystycznego, poradnictwo i informacja na temat atrakcji turystycznych gminy i regionu – współdziałanie z innymi podmiotami z regionu w celu rozwoju turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy gminy Kazimierz Dolny.
  1. Dystrybucja wydawnictw oraz własnych materiałów promujących walory turystyczne Gminy Kazimierz Dolny
  2. Gromadzenie, przetwarzanie i aktualizowanie informacji – świadczenie usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, atrakcji turystycznych, wydarzeń sportowych w Gminie
  3. Promocja wydarzeń organizowanych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz współpraca
  z osobami odpowiedzialnymi za reklamę imprez,
  4. Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez KOKPiT

  VI. Wymagane dokumenty:
  1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
  2. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
  3. Załącznik nr 2 – W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT – prosimy
  o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOKPiT przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna
  5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 12, 24-120 Kazimierz Dolny w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „REKRUTACJA – CIT” w terminie do 22.09.2022 r. do godz. 15:00 lub wysłać pocztą elektroniczną (skany) na adres: praca@kokpit.com.pl
2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
3. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Katarzyna Sobiesiek, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 – tel: 81 8810040
4. Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

rekrutacja specjlaista CIT-Załącznik 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content